Algemene voorwaarden EU Finance.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP OPDRACHTEN VERLEEND AAN EU FINANCE, HIERNA TE NOEMEN OPDRACHTNEMER.

A. ALGEMEEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht
  heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
 2. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door
  opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht dan wel behoren te worden verricht,
  daaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt: het adviseren ten aanzien van
  vraagstukken van fiscaalrechtelijke, algemeen juridische aard, en/of boekhoudkundige
  aard, het verzorgen van fiscale aangiften, het behandelen van het verzoek-, bezwaar- en
  beroepschriften in fiscale aangelegenheden, het optreden als gemachtigde in fiscale
  procedures, al het voorgaande in de ruimste zin van het woord en in ieder geval
  omvattend de werkzaamheden als vermeld in de opdrachtbevestiging.
 3. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde
  goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de
  uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder
  stukken of gegevensdragers.

B. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door
  opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden als onder A 2
  genoemd worden aangegaan, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden die door
  opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.
 2. Aan de algemene voorwaarden van de opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer
  aangegane overeenkomsten slechts werking toe voorzover deze niet in strijd zijn met de
  onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is,
  prevaleren de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

C. AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt eerst aan op het moment dat de door
  opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is
  ontvangen en ondertekend of bij bevestiging van per email verstuurde voorstel van
  opdrachtnemer.
 2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te
  bewijzen.
 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van
  de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

D. GEGEVENS OPDRACHTGEVER

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden die opdrachtnemer naar zijn
  oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de
  gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van de opdrachtnemer te
  stellen.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het
  moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
 3. Indien en voorzover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de door hem ter beschikking
  gestelde bescheiden aan hem geretourneerd.

E. UITVOERING OPDRACHT

 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
 2.  Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan
  opdrachtgever, door derden te laten verrichten.
 3. Indien tijdens de opdracht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever
  werkzaamheden zijn verricht die niet vallen onder de werkzaamheden als
  overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende
  aantekeningen in de administratie van opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze
  werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever zijn verricht. Deze
  aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van opdrachtgever en
  opdrachtnemer.

F. GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT

 1. Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens
  die de wet hem oplegt, verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de
  uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie
  van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de
  door verwerking daarvan gekregen resultaten.
 2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter
  beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd
  verkregen.

G. INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot geestesproducten die hij
  gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met
  opdrachtgever, voorzover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of
  worden gevestigd.
 2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen
  computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en
  andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te
  openbaren of te exploiteren.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand
  te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de
  werkzaamheden van opdrachtnemer.

H. OVERMACHT

 1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet
  behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder
  begrepen, maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen
  zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat
  opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Opdrachtgever heeft, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, het
  recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk
  op te zeggen.

HONORARIUM

 1. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende
  opdracht. Het honorarium wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke
  tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd zoals overeengekomen in de
  dienstverleningsovereenkomst.
 2. Het honorarium van opdrachtnemer wordt inclusief de eventueel verschuldigde
  omzetbelasting per kwartaal of voor of na volbrenging van de werkzaamheden aan
  opdrachtgever in rekening gebracht.

J. BETALING

 1. Betaling door opdrachtgever van het factuurbedrag dient te geschieden binnen 14 dagen
  na de factuurdatum, in Nederlandse valuta, ten kantore van opdrachtnemer of door
  storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en, voorzover de
  betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of
  schuldvergelijking.
 2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn dan wel niet binnen de
  nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft
  opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de
  vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot de datum van
  algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten die opdrachtnemer
  heeft.
 3. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de
  vordering zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn
  vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
 4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voorzover de
  werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht,
  hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

K. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met dan
  wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de
  aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het met de opdrachtnemer
  overeengekomen termijn- of resultaatbedrag zoals overeengekomen in de betreffende
  dienstverleningsovereenkomst.
 2. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van
  zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met
  dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door
  opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.
 3.  Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voorzover mogelijk, de schade van
  opdrachtgever ongedaan te maken.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden
  tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending
  geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
 5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die direct of
  indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

L. OPZEGGING

 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst te allen tijde opzeggen.
 2. Opzegging dient schriftelijk of per e-mail aan de wederpartij te worden meegedeeld.
 3. Indien en voorzover opdrachtnemer de overeenkomst door opzeggen beëindigt, is hij
  gehouden opdrachtgever gemotiveerd mee te delen welke redenen aan de opzegging
  ten grondslag liggen en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de
  wederpartij eisen.

M. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene
  voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en
  opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet tot de
  competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter
  in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft, tenzij het geschillen
  betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of beroep van opdrachtgever.